مهندسی مکانیک و شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : دلفت Delft
مهلت ثبت نام : 2024-06-03
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئیس
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : ژنو
مهلت ثبت نام : 2024-05-23
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : آیندهوون
مهلت ثبت نام : 2024-05-26
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
مهندسی شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : دانمارک
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : آلبورگ
مهلت ثبت نام : 2024-05-19
شهریه : رایگان و دارای حقوق
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فرانسه
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : لیموژ
مهلت ثبت نام : 2024-05-16
شهریه : رایگان و دارای حقوق
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فنلاند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : اولو
مهلت ثبت نام : 2024-05-19
شهریه : 2700 یورو ماهانه
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 3تا4سال
دانشگاه : دلفت
مهلت ثبت نام : 2024-06-15
شهریه : رایگان و دارای حقوق 2770 تا 3539 یورو ماهانه
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : 5سال
دانشگاه : تکنولوژی چالمرز
مهلت ثبت نام : 2024-05-06T00:00
شهریه : رایگان و دارای حقوق
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : 5سال
دانشگاه : NTNU
مهلت ثبت نام : 2024-04-29T00:00
شهریه : دارای حقوق
شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فرانسه
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : نانت فرانسه
مهلت ثبت نام : 2024-08-30T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان