علوم بهداشتی دکترا

الزامات : 1.داوطلب موفق باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن در زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی، زیست پزشکی یا مهندسی زیستی با تخصص در مهندسی بافت/پزشکی بازساختی یا معادل آن باشد. در تاریخ جذب، محقق نباید دارای مدرک دکترا باشد. 2. تجربه کشت سلولی اولیه و زیست شناسی سلولی و مولکولی الزامی […]

تماس و مشاوره رایگان