هزینه زندگی در ترکیه برای شهرهای مختلف نیز متغیر است اما بطور میانگین می توان هزینه حداکثری ۶۰۰ دلار در ماه را در نظر بگیرید.

هزینه زندگی در ترکیه برای شهرهای مختلف نیز متغیر است اما بطور میانگین می توان هزینه حداکثری ۶۰۰ دلار در ماه را در نظر بگیرید.

زبان آزمون یوس ترکی می باشد که برخی از دانشگاهها این آزمون را به زبانهای مختلف نیز برگزار می کنند. مانند انگلیسی و فارسی و فرانسوی.

 

زبان آزمون یوس ترکی می باشد که برخی از دانشگاهها این آزمون را به زبانهای مختلف نیز برگزار می کنند. مانند انگلیسی و فارسی و فرانسوی.